• Español
 • Català


 • Beques: Programa de beques alumnat de Màsters COI

  El Programa de Beques de la Fundació està a la disposició de l’alumnat matriculat als programes de Màster Universitari de CELA OPEN INSTITUTE.

  Poden accedir a ell tots els alumnes matriculats que no hagin obtingut beques o ajudes de tercers, ja siguin públiques o privades.

  En la resolució de les sol·licituds, la comissió avaluadora atén el nivell de renda dels sol·licitants, a la seva situació sociolaboral i familiar i, molt especialment, a aquelles circumstàncies personals que requereixen del suport i la solidaritat de tots.

  La beca concedida per la Fundació s’ingressa directament a COI i aquest procedirà a descomptar-la de l’import de la matrícula de l’alumnat beneficiari, d’acord amb el conveni establert a aquest efecte.

  La dotació del Programa per a aquest curs és de vint mil euros.

  TIPUS DE BECA I CONDICIONS D’ACCÉS

  1) Beca per a alumnes amb discapacitat

  Requisits

  Tenir una discapacitat legalment reconeguda amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.

  Beneficis

  Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, es beneficiessin d’un 10% de descompte en la matrícula, crèdits matriculats i reconeixements.

  Aquest descompte és acumulable a altres possibles beques o descomptes.

  Documentació

  · Imprès de Sol•licitud de Beca o Ajuda degudament emplenat.

  · Certificat vigent acreditatiu de la discapacitat, expedit per l’òrgan competent de la Comunitat de Madrid, o pels òrgans competents de qualsevol altra Administració Pública, en la qual s’indiqui el grau de discapacitat.

  · Fotocòpia del DNI.

  Contraprestació de l’alumne

  Els alumnes es comprometen a acabar els seus estudis i obtenir el seu títol en Cela Open Institute. De no ser així, l’alumne haurà de retornar íntegrament el total de l’import becat per la Fundació Layret.

  2) Beca Família Nombrosa

  Requisits

  Ser membre acreditat de Família Nombrosa.

  Beneficis

  Els estudiants acreditats com a membres de família nombrosa, es beneficiessin d’un 10% de descompte en la matrícula, crèdits matriculats i reconeixements.

  Aquest descompte és acumulable a altres possibles beques o descomptes.

  Documentació

  · Imprès de Sol•licitud de Beca o Ajuda degudament emplenat.

  · Document oficial que acrediti com a Família Nombrosa de categoria general (tres o quatre fills) o especial (cinc o més fills). Ho expedeixen les comunitats autònomes i alguns ajuntaments.

  · Fotocòpia del DNI

  Contraprestació de l’alumne

  Els alumnes es comprometen a acabar els seus estudis i obtenir el seu títol en Cela Open Institute. De no ser així, l’alumne haurà de retornar íntegrament el total de l’import becat per la Fundació Layret.

  3) Beca per a alumnes en situació legal de desocupació

  Requisits

  Trobar-se en situació legal de desocupació, tenint reconegut el dret a percebre prestació o subsidi de desocupació en la data de finalització del termini de presentació de sol•licituds i no havent expirat en aquesta data el període durant el qual tingui dret a la percepció del subsidi.

  Beneficis

  Els estudiants acreditats en situació legal de desocupació, es beneficiessin d’un 10% de descompte en la matrícula, crèdits matriculats i reconeixements.

  Aquest descompte és acumulable a altres possibles beques o descomptes.

  Documentació

  · Imprès de Sol•licitud de Beca o Ajuda degudament emplenat.

  · Document oficial de resolució en la qual s’accepti el pagament de la prestació de desocupació contributiva o targeta de desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal que acreditin la situació descrita.

  · Fotocòpia del DNI

  Contraprestació de l’alumne

  Els alumnes es comprometen a acabar els seus estudis i obtenir el seu títol en Cela Open Institute. De no ser així, l’alumne haurà de retornar íntegrament el total de l’import becat per la Fundació Layret.

  Descarregar Sol•licitud Beca Alumnat (PDF)